Idealne oprawy książek

Czym jest oprawianie książek?

W idealnej oprawie ksiażki strony są łączone ze sobą za pomocą kleju na gorąco, a następnie w ten sam sposób łączone z grzbietem okładki. Wykorzystuje się do tego bardzo mocny i dobry klej na gorąco, który nie pozwoli rozpaść się książce. Słowo „doskonały” (ang. perfect) pochodzi od tego, że wszystkie strony i okładka są idealnie przycięte. Oznacza to, że mają ten sam rozmiar i są idealnie ułożone. Okładka jest zwykle wykonana z grubszego kartonu i laminowana lub powlekana w celu ochrony książki.

 

perfect bound binding london, leeds, edynburg

 

Jak wygląda proces oprawy książki?

Musisz zacząć od tego, że wszystkie strony muszą być ułożone prosto, aby tworzyły idealny blok. Następnie górna część stron (ta, którą przyklei się do okładki) jest chropowata ostrzami, aby zwiększyć powierzchnię, do której przyczepią się wszystkie strony. Następnym krokiem jest nałożenie gorącego kleju na wcześniej podarte karty. Tylna część okładki jest nakładana na strony za pomocą kleju i mocno dociskana. Po stwardnieniu kleju wszystkie krawędzie są starannie przycinane, aby uzyskać idealne wiązanie.

Korzyści z oprawy książek

Proces oprawiania skiążek jest tańszy niż książka w twardej oprawie. Jest to metoda, która może być stosowana w przypadku książek z bardzo dużą liczbą stron, ponieważ mocny klej idealnie pasuje do wszystkiego. Książka jest lżejsza niż na przykład z grubą, twardą okładką.
Jeśli książka jest grubsza, kwadratowa krawędź kręgosłupa pozwoli ci dodać tekst na grzbiecie książki.
Chociaż metoda jest tańsza, wygląd książki nie różni się od tej w grubej oprawie.

[ENG]

What exactly is Perfect bound binding?

Perfect bound binding Leeds is the way the book is combined. In perfect bound binding, the pages are joined together by using hot glue and then in the same way connected to the spine of the cover. Very strong and good hot glue is used for this, which will not allow the book to fall apart. The word „perfect” comes from the fact that all the pages and the cover are perfectly trimmed. This means that they are the same size and perfectly arranged. The cover is usually made from a thicker cardstock and laminated or coated to protect the book.

What does the connection process look like

You have to start with the fact that all pages have to be arranged straight so that they form a perfect block. Then the top of the pages (the one that it will be stuck to the cover) is roughed up with blades to increase the surface to which all pages will stick. The next step is to apply hot glue to previously roughed up cards. The back of the cover is applied to the pages with glue and pressed firmly. After the hardening of the glue, all edges are carefully cut to achieve perfect bound binding.

Benefits of perfect bound binding London

The creation process is less expensive than a hardcover book. This is a method that can be used for books with a very large number of pages because strong glue will fit everything perfectly together. The book is lighter than for example with a thick, hardcover.
If the book is thicker the square spinal edge that was created by perfect bound binding Edynburg will allow you to add text on the spine of the book
Although the method is cheaper the appearance of the book does not lag. Perfect bound binding is characterized by a professional presentation of the book.

One thought on “Idealne oprawy książek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *